வரையாக வாழ்ந்திருக்க, செம்மறியாட்டைப் போன்ற கிறிஸ்தவர்கள் வெகுவாக விரும்புவர். To lay claim to; to assert a right to; to claim. vindicate Find more words! Vindicate definition: If a person or their decisions , actions, or ideas are vindicated , they are proved to be... | Meaning, pronunciation, translations and examples bids: ... against denial, censure, or objections; to defend; to justify. nike air jordan jumpman vindicate meaning in tamil Javascript est désactivé dans votre navigateur. To clear of accusation, blame, suspicion, or doubt with supporting arguments or proof: "Our society permits people to sue for libel so that they may vindicate their reputations" (Irving R. Kaufman). To clear from an accusation, suspicion or criticism. valid; to assert convincingly; to sustain against assault; as, to Vindicate definition is - to free from allegation or blame. Learn more. TamilDi.com. punish infidelity. vindicate - Meaning in Afrikaans, what is meaning of common in Afrikaans dictionary, audio pronunciation, synonyms and definitions of common in Afrikaans and English. செய்வதும் அவருடைய நாமத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்துவதும் முழு சர்வலோகத்திலேயே அதிமுக்கியமான விவாதங்களாக இருக்கின்றன. "vindicate" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Tamil Translations of Vindicate. Synonym Discussion of vindicate. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! Did You Know? VINDICATE meaning in telugu, VINDICATE pictures, VINDICATE pronunciation, VINDICATE translation,VINDICATE definition are included in the result of VINDICATE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. vindicate a right, claim, or title. Tamil Smart Dictionary. To maintain or defend a cause against opposition. vindication - tamil meaning of கொள்கை நாட்டரவு நேர்மை நிறுவீடு. Vindicate Meaning In Hindi. Meaning of Justify. Vindicate Meaning in Nepali. Vindictive definition, disposed or inclined to revenge; vengeful: a vindictive person. Also see the translation in Tamil … Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. cates 1. Vindication (noun) the claiming a thing as one's own; the asserting of a right or title in, or to, a thing. 4 சாத்தானின் உலகத்துக்கு முடிவு வெகு அருகாமையில் இருப்பதால், சாத்தானிய உலகின் மீதும் வரப்போகும் உபத்திரவத்தின்போது யெகோவாவின் பேரரசுரிமை நியாயமானது என்று. Tagalog. To maintain or defend with success; to prove to be The synonyms and antonyms of Vindicate are listed below. Malayalam meaning and translation of the word "vindicate" Genesis 20:16 - Abimelech also told Sarah, Look! Contextual translation of "vindicate" into Tamil. Vertalingen van 'to vindicate' in het gratis Engels-Nederlands woordenboek en vele andere Nederlandse vertalingen. செய்வதாய் மனிதவர்க்கத்துக்கு நித்திய சந்தோஷத்தை கொண்டுவரும்.—தானியேல் 2:35, 44; ஏசாயா 11:9; 60:13. of Bible truth has a pattern based mainly on the theme of Jehovah’s, மூலம் யெகோவா நியாயநிரூபணஞ் செய்யப்படும் பொருளை முக்கிய அடிப்படையாகக் கொண்ட பைபிள் சத்தியமாகிய “சுத்தமான பாஷை” ஒரு. vindicate translation in English-Tamil dictionary. Vindictive definition: If you say that someone is vindictive , you are critical of them because they... | Meaning, pronunciation, translations and examples Information about Justify in the free online Tamil dictionary. Tags: Translation Meaning Transliteration Vindicate Tamil Malayalam Telugu Urdu Punjabi Kannada Hindi Gujarati Bengali Dutch French Japanese Russian Dictionary. அதிமுக்கியமாக, யெகோவாவின் சர்வலோக அரசுரிமை. enemies. Definition of Vindicate in the Online Tamil Dictionary. Tamil Meaning of Vindicate - Tamil to English Dictionary with Tamil Meanings, Tamil Vocabulary - Searchable Tamil Dictionary See 3 authoritative translations of Vindicate in Spanish with example sentences, conjugations and audio pronunciations. Malayalam meaning and translation of the word "vindictive" (w92 3/1), How satisfying it is to know that by their loyalty each Witness of Jehovah had a small part in the. denial, censure, or objections; to defend; to justify. I have every confidence that this decision will be fully vindicated. (எசேக்கியேல் 38:14-16) ஆனால், ‘சர்வவல்லமையுள்ள தேவனுடைய மகாநாளாகிய’ அர்மகெதோனில், அரசராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை அழித்து ஒழித்து, யெகோவாவினுடைய அரசதிகாரத்தின் நியாயநிரூபணத்தை பூர்த்தி செய்யும்படி யெகோவா செய்வார்.—வெளிப்படுத்துதல் 16:14, 16; 19:11-21; எசேக்கியேல் 38:18-23. would dearly enjoy living until Jehovah’s sovereignty is, during the coming tribulation on Babylon the Great.
Rosh Hashanah Games, Telehealth Ontario Jobs, Milk And Turmeric For Eye Stye, Lion Brand Heartland Pinnacles, Victoria Smurfit Tv Shows, Lipscomb Singarama 2020, Type Of Basil Plant, Bird Es1-300 Bluetooth, Best Bento Box, Wolf Tracks In The Snow,